Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.
Glenn Doman

Programy nauczania

Zabawa jest podstawową i naturalną formą dziecięcej działalności. W toku zabawy dziecko zdobywa rozmaite wiadomości i umiejętności. W zabawie naśladuje i odtwarza elementy pracy ludzkiej, w których wykonanie wkłada wiele wysiłku, tak jak to czynią dorośli w pracy. Zabawowe formy uczenia się, przyczyniają się do złagodzenia wysiłku woli, do podtrzymywania zainteresowania, ciekawości poznawczej, koncentracji uwagi i pamięci. Podczas gier i zabaw dzieci przyswajają sobie różne reguły, zapamiętują je i stosują w odpowiednim momencie. Zabawa ubarwia życie dziecka, czyni je radosnym, daje uczucie odprężenia, mobilizuje do dalszych wysiłków w szkole, sprzyja ogólnemu wychowaniu, opanowaniu wiedzy i różnych umiejętności.

Praca z dziećmi opiera się na:

Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN;

Koncepcji Pracy Przedszkola Nr 54 FANTAZJA;

Programie Edukacji Artystycznej Przedszkolak Artystą;

Programie Wychowawczym Przedszkola Nr 54 FANTAZJA;

wybranych programach wychowania przedszkolnego wspomagających rozwój dziecka:

  • Program Opiekuńczo-Wychowawczy w Zakresie Adaptacji Dziecka do Przedszkola Pierwsze Kroki w Przedszkolu;
  • Program Edukacji Prozdrowotnej w Zakresie Aktywności Ruchowej z Profilaktyką Wad Postawy dla Dzieci 3–6 letnich Jak Dbać o Prawidłową Postawę Ciała.

Zadaniach do rocznej pracy placówki zawartych w Planie pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej na dany rok szkolny;

Miesięcznych Planach Pracy przygotowywanych dla grup przez nauczycielki;


Realizując podstawę programową i wybrane programy dbamy o:
- stymulowanie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju dzieci;
- indywidualne podejście do wychowanka i integrację społeczną dzieci;
- rozwój samodzielności i twórczej aktywności dzieci;
- odkrywanie talentów i rozwój wrażliwości, zainteresowań i zdolności;
- poznawanie rzeczywistości w życzliwej i pełnej akceptacji atmosferze.
Przedszkole od 2002 roku prowadzi działalność zmierzającą do promowania wychowania artystycznego, zdrowego stylu życia, życia w harmonii z przyrodą i do stosowania w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej aktywnych form, by stworzyć możliwość rozwoju każdemu dziecku.
W 2006 roku kapituła Pomorskich Certyfikatów jakości przyznała nam Certyfikat w zakresie: Rodzice są partnerami w podejmowanych przez przedszkole działaniach

Oferta podstawowa
W ramach podstawowego programu proponujemy naszym wychowankom:
1. Realizacje zadań wynikających z programu wychowawczo - dydaktycznego w grupach:

  • rozwijanie mowy i myślenia;
  • rozwój pojęć matematycznych;
  • treści przyrodnicze, społeczno- moralne, patriotyczne;
  • kształcenie wrażliwości estetycznej w plastyce, muzyce i ruchu;
  • kształtowanie nawyków ruchowych;

2. Zajęcia indywidualne dla dzieci zdolnych i potrzebujących pomocy;
3. Katecheza katolicka (tylko dla grupy najstarszej w ramach rozszerzonej podstawy programowej, na życzenie rodziców);
4. Konsultacje z nauczycielami i specjalistami.