1.Księga zarządzeń dyrektora.2.Teki akt osobowych pracowników przedszkola.3.Księgi inwentarzowe.4.Rejestr pracowników.5.Protokoły Rady Pedagogicznej.6. Protokoły Rady Rodziców.7. Protokoły zebrań z rodzicami.8.Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowotnej.9.Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalnej.10. Protokoły komisji d/s  dokształcania i doskonalenia nauczycieli.11.Księga wychowanków.12.Rejestr kart zgłoszeń dzieci do przedszkola.13.Rejestr zawartych umów z rodzicami.14.Rejestr wydanych świadectw pracy.15.Rejestr korespondencji.16.Ewidencja czasu pracy.17.Ewidencja pieczęci i pieczątek.18.Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.19.Rejestr wypadków przy pracy i wypadków wychowanków.20. Archiwum dokumentacji przedszkolnej.