Przedszkole Nr 54 "Fantazja"

ul. Piastowska 92B

80-358 Gdańsk

tel: (58) 557-24-12

mail: sekretariat@p54.edu.gdansk.pl

www.p54.edu.gdansk.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej e_PUAP

P54_Gdansk

KLAUZULA  INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1)

informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Przedszkole Nr 54 „Fantazja”

z siedzibą w Gdańsku 80-358 przy ul. Piastowskiej 92 B.

 

 1. Przedstawicielem Administratora jest: Joanna Pawlak.

Kontakt: sekretariat@p54.edu.gdansk.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych: Eliza Łuczkiewicz. Kontakt: iodfantazja54@wp.pl
 2. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą przetwarzane w celu:
 3. realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. jako instytucja publiczna będziemy przetwarzać Państwa dane również po to, by wykonać zadania realizowane w interesie publicznym, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującymi z Administratorem: instytucje współpracujące z Administratorem w ramach realizacji zadań statutowych przedszkola. Ponadto dane będą przekazywane do instytucji państwowych, wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 9. Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, możecie je Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy oraz kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.