Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLA NR 54 FANTAZJA

PRZEDSZKOLE NR 54 FANTAZJA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej p54.edu.gdansk.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: JOANNA PAWLAK
 • PRZEDSZKOLE NR 54 FANTAZJA, GDAŃSK ul. PIASTOWSKA 92B
 • E-mail: sekretariat@p54.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 557-24-12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 54 Fantazja przy ul. Piastowskiej 92B 

Dojazd 

Do przedszkola można dojechać liniami tramwajowymi numer 2, 4, 5, 8 – przystanek PIASTOWSKA. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 117, 143, 148, 199, 227 - przystanek PIASTOWSKA. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 200 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 250 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Główny. Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 2 km. 

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl 

Wokół przedszkola obowiązuje osiedlowa strefa parkowania wyłącznie dla mieszkańców z identyfikatorami. Do przedszkola można za zgodą władz osiedla przejechać na parking.

Opis ogólny budynku przy ul. PIASTOWSKIEJ 92B 

Przed przedszkolem znajdują się miejsca parkingowe.  

Główne wejście do budynku dla rodziców/opiekunów prawnych/interesantów znajduje się od strony parkingu.

Wejście do przedszkola nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

Dla osób niepełnosprawnych brak dostosowanego dla ich potrzeb podjazdu.

Główne drzwi wejściowe otwierane są domofonem. 

Informacje dodatkowe 

Dyrektor przedszkola Joanna Pawlak przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 12.00-17.00

oraz we wtorki 14.00-17.00 oraz drogą e-mail sekretariat@p54.edu.gdansk.pl

pliki do pobrania