Przedszkole przykłada dużą wagę do tego, by każde dziecko było w nim witane serdecznie i czuło się oczekiwane. Bardzo ważne jest by rodzice nie spieszyli się, gdy przychodzą z dzieckiem do przedszkola i poświęcili mu nieco więcej czasu - jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmów o problemach dziecka, jego radościach, ewentualnych chorobach lub zabawie w Kąciku Zielonej Żaby. Rodzice powinni odprowadzić dziecko do miejsca w którym ma ono przebywać i bawić się. Konieczne jest, by rodzic dał znać pracownikowi, że przyprowadził dziecko bądź je odbiera. Z powodów bezpieczeństwa prosimy, by zawsze zamykać drzwi wejściowe. Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8.15, bowiem o tej godzinie podajemy śniadanie. Po śniadaniu rozpoczynają się różnego rodzaju zajęcia, wycieczki, spacery. Dziecko może być przyprowadzone później do przedszkola, bez powiadamiania personelu, jednakże ze względu na organizację prosimy, aby wówczas dziecko zjadło śniadanie w domu. Jeśli dziecko będzie przyprowadzone do przedszkola później niż do godziny 9.00 prosimy o informację.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określone pełnoletnie osoby inne niż rodzice do odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia w formie pisemnej, podając dane osoby wraz z jej numerem dowodu osobistego odbierającej dziecko ze wskazaniem terminu obowiązywania tego upoważnienia. Nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola w aspekcie prawnym regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące władzy rodzicielskiej pod którą dziecko pozostaje aż do pełnoletności. Art. 93. § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi bowiem, iż poza szczególnymi wyjątkami określonymi w kodeksie, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Art. 94. § 1. tej ustawy mówi, że jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu.

Zgodnie z art. 95. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Natomiast art. 96.tegoż kodeksu stanowi, iż rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Reasumując, wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych mają prawo wychowywać dziecko w zakresie swojej władzy rodzicielskiej i w zakresie uregulowanym przepisami prawa, w szczególności ustawy o systemie oświaty mogą powierzyć dziecko instytucji oświatowej jaką jest przedszkole. W ten sposób część wykonywania władzy rodzicielskiej powierzają odpowiednio przygotowanym pedagogom. Przedszkole zatem ponosi odpowiedzialność za należytą pieczę nad dzieckiem w czasie jego pobytu w placówce. Reguluje to szczegółowo statut przedszkola, którego przestrzeganie jest również obowiązkiem rodziców, którzy odprowadzają swoje dzieci do przedszkola.

Statut przedszkola przewiduje, że poza rodzicami dziecko mogą odbierać z przedszkola wyłącznie pełnoletnie osoby i na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów. Uregulowanie to jest wyrazem szczególnej odpowiedzialności placówki za powierzone jej dziecko. W takiej sytuacji pracownicy przedszkola nie mogą zwolnić się od odpowiedzialności za dziecko jeżeli wydadzą je innej osobie.

Wyrazem tej szczególnej odpowiedzialności jest fakt, że pracownicy przedszkola nie mogą wydawać dziecka osobie która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych nawet upoważnionej przez rodziców. Zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Zatem osoba niepełnoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Wobec tego, takiej osoby nie można obarczyć pełną odpowiedzialnością za należytą pieczę nad dzieckiem.

Dlatego w wypadku, gdyby dziecko w drodze do i z przedszkola doznało jakiejkolwiek krzywdy lub szkody odpowiedzialność za to spadłaby w pierwszej kolejności na osobę, która powierzyła pieczę nad dzieckiem osobie, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Przy czym przy odprowadzaniu dziecka do przedszkola byliby to rodzice a przy odbieraniu dziecka z przedszkola pracownik placówki oraz rodzice, którzy taką osobę upoważnili. Dotyczy to nie tylko odpowiedzialności cywilnej, ale w niektórych sytuacjach także odpowiedzialności karnej.